Feministikano rasizmo-kritikano zoralipe

RomaniPhen e.V. Organizacia tar e Romnja* thaj e Sintezzi*


I RomaniPhen e.V. si jek Rom:njengiri thaj Sinti:zzengiri organizacia. Amen keraa buti fiministikane, rasizmo-kritikane thaj e zoralipaske (empowernd)! Sar organizacia e Rom:njenge thaj Sinti:zzenge, amen siam aktivna ki edukacia, ko produciripe džanlipe thaj kultura. Amen keraa buti baši/vaši historikani thaj politikani edukacia thaj ki neformalno edukacia/edukacia avrial školatar, keraa rasizmo-kritikane anglunipaskere treningia e manušenge thaj multiplikatorenge, vi akhal/adžaar bajraraa thaj buvljaraa e edukaciakere materialia. Ko centro amare bukjake si e čhajengiri feministikani buti, o iventia baš/vaš e Rom*nja, o khedipe jekhethane ververnikane aktivisten thaj o kučipe sar o buvlajripe e džanlipaskoro baš/vaš e Rom:nja.

Aktuelno

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.