Upral amende

KO SIAM AMEN

RomaniPhen e.V.

I RomaniPhen e.V. si jek Rom:njengiri thaj Sinti:zzengiri organizacia.

Amen keraa buti fiministikane, rasizmo-kritikane thaj e zoralipaske (empowernd)! Sar organizacia e Rom:njenge thaj Sinti:zzenge, amen siam aktivna ki edukacia, ko produciripe džanlipe thaj kultura. Amen keraa buti baši/vaši historikani thaj politikani edukacia thaj ki neformalno edukacia/edukacia avrial školatar, keraa rasizmo-kritikane anglunipaskere treningia e manušenge thaj multiplikatorenge, vi akhal/adžaar bajraraa thaj buvljaraa e edukaciakere materialia. Ko centro amare bukjake si e čhajengiri feministikani buti, o iventia baš/vaš e Rom*nja, o khedipe jekhethane ververnikane aktivisten thaj o kučipe sar o buvlajripe e džanlipaskoro baš/vaš e Rom:nja.

Amaro drom

I RomaniPhen e.V. kerdili ko 2018 berš katar e džuvljnegiri grupa *IniRromnja koja egsistirinela katar o 2009 berš. I Iniciativa Rromnja si jekh asociacia katar Rom:nja thaj Sinti:zze, kola so na mangen te akceptirinen kaj garavel pes, trivijalizirinel pes thaj čačarel pes o kerdo bilačhipe thaj biamalipe e Rom:njenge thaj e Sinti:zzenge. Kana si kerdo rasizmo,  ki bilo savi forma, odova trubul te penol pes thaj te xulel pes ano maripe majum leste- odova si amari res.

 

Amari res

O titlo/šernav RomaniPhen isi le duj vastnipe: “RomaniSchwester”(romani phen) thaj i kultura/čhip/historia e Rom:njengiri. O koncepto e kulturakoro so ikerel pes ko titlo/šernav na semnikerel o arakhipe ja legarkeripe e adetengoro. Kothan odoleske, amen pubuter intresirinen amen e pherdo zoralipnaskere kulture, sar ačhile dživde e manuša, i socialno interpretacia, e historikane gevajipen thaj analize, sar i socialnikani participacia e Rom:njengiri.

Amen keraa buti fiministikane, rasizmo-kritikane thaj e zoralipaske (empowernd)!